Vol629模特媛媛酱珠三角旅拍户外泳池黑色比基尼秀完美身材诱惑写真64P媛媛酱美媛馆

Vol629模特媛媛酱珠三角旅拍户外泳池黑色比基尼秀完美身材诱惑写真64P媛媛酱美媛馆

然头苦痛而咳,自与阴寒但厥者异矣。太阳病,以火熏之,不得汗,其人必躁,到经不解,必圊血,名为火邪。

独此一证下之,腹满必如故者,缘脉迟则胃气空虚,津液不充,其满不过虚热内壅,非结热当下之比也。胃热上行,面应赤色,攻则亡津液,故发热色黄程知曰:言热在阳明之经,不可攻也。

病人,已病之人也:身大热,谓通身内外皆热,三阳证也。 况复有不烦自欲吐,阴邪上逆之证乎?

其阳则绝,即阳绝赵良曰:胃中阳热亢甚,脾无阴气以和之,孤阳无偶,不至燔灼竭绝不止耳。一说无肉曰索,谓不令犯食禁也。

发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤。此承上条,详申脉证,以明其治也。

下之愈,宜大承气汤。张锡驹曰:伤寒至哕,非胃气败,即胃中寒。

Leave a Reply