No150黑丝美足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No150黑丝美足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

因柴胡为枢机之剂,风寒不全在表未全入里者,皆可用,故证不必悉具,而方有加减法也。喻昌曰:前条背恶寒之证,灸后用附子汤,阴寒内凝,非一灸所能胜也。

发汗后之寒,与湿郁蒸为热,非实热也,故不可下。自后汉迄今,千载以来,皆谓三阴寒邪不传,且以伤寒传经阴邪,谓为直中,抑知直中乃中寒之证,非传经之邪耶!是皆未曾熟读仲景之书,故有此误耳!如论中下利腹胀满,身体疼痛者,先温其里,乃攻其表,温里宜四逆汤,攻表宜桂枝汤,此三阳阳邪,传入太阴,邪从阴化之寒证也。

六经皆有下利之证,惟少阴、厥阴为难治。若舌上黄苔涩者,为阳明之热未尽,则当与大柴胡汤两解之。

曰:以小承气和之,慎不可攻。 按此二条,与太阳篇发热头痛脉沉用四逆者同一证。

伤寒十三日不解过经,□语者,以有热也,当以汤下之。肝之募也,随其实而泻之,泻肝之实也,又刺期门之注脚也。

邪束于外,火攻于内,肺金被伤,故咽燥而吐血。此承上条互发其义,以详其治也。

Leave a Reply